Skip to content

香港攝影

攝影 與 文字 ?

一位來自美國嘅攝影前輩,佢退休前喺 Associated Press 做 Photojournalist, 依家舒舒服服住在風涼又水冷嘅馬來西亞. 前輩上個禮拜走上嚟探訪我哋個 studio, 朋友的名字吹 John Ishii.